A MEKDSZ hitvallása

A Diákszövetség hitvallása a keresztyénség alapvető, a Szentírásban kijelentett igazságait foglalja magában a következők szerint:

  • Az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Isten.

  • Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

  • A Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, a legfőbb tekintély és igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.

  • Az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, azért Isten haragja és ítélete van rajta.

  • Az Úr Jézus Krisztus Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten, Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek ura.

  • A bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

  • A megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.

  • Egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

  • Az egy, szent, egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez minden hívő tartozik.

  • Jézus Krisztus személyesen visszajön és végső ítéletet tart.