Adatkezelési tájékoztató

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség

Adatkezelési tájékoztató

 

I. Általános rendelkezések és elérhetőségek

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (a továbbiakban: Egyesület illetőleg Adatkezelő) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Az Egyesület 2018. május 25-től teljesíti az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR” rendelet) által meghatározott kötelezettségeket, illetve ezen túlmenően a hatályos hazai adatvédelmi jogszabályokat.

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná az Egyesület weboldalát, vagy valamilyen adatot az Egyesület számára átadna, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ)

Székhely: 1111 Budapest, Kende u. 7. 3/9.

Telefonszám: 06-1-385-0097, 06208863285

E-mail: iroda@mekdsz.hu

 

2. Az Adatkezelési Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelés Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre való tekintettel, az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén javasolt felkeresni weboldalunkat abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes Adatkezelési Tájékoztató információihoz hozzáférhessen.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az egyes külön szolgáltatások igénybevétele során további specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.

 

II. Adatbiztonsági intézkedések

1. Általános rendelkezések

Az Egyesület a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ebbe a tevékenységbe értetten kiemelve, de nem kizárólagosan ideértve

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét – ideértve az adatbázis-, honlap-, szoftverfrissítéseket,
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani – többek között biztonsági másolatok alkalmazása révén,

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást – többek között az adatkezelések éves felülvizsgálata.

2. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek (adatfeldolgozóknak)

Az Egyesület az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére – például az informatikai rendszereinek üzemeltetésére – szerződéses partnereket vesz igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg, az adatfeldolgozó partner az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles használni és a szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükséges időtartamot követően megsemmisíteni.

Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozó partnerek esetében adatfeldolgozói szerződéskiegészítés keretében gondoskodik az alábbiakról:

 • a kiegészítés tartalmazza az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait,
 • annak előírása, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
 • szerződésben szereplő adattovábbítási eljárás során előírt kellő adatbiztonsági intézkedések elvárásai, ideértve a bizalmas kezelést is,
 • a partner nyilvántartás-vezetése a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről,
 • a továbbított személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensek kötelező jelzése és az incidens kivizsgálásban való cselekvő közreműködés,
 • további adatfeldolgozó igénybevételének szabályozása (az adatfeldolgozó csak előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazás alapján alkalmazhat al adatfeldolgozót),
 • az adatvédelmi kötelezettségeket telepítése további adatfeldolgozóra és alkalmazottakra (titoktartási kötelezettség),
 • az adatfeldolgozó segíti az Egyesületet a GDPR 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében,
 • az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat.

3. Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Név: Arteries Studio Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b

Telephely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b

Cégjegyzékszám: 01 09 299564

Adószám: 23854855-2-41

Adatfeldolgozói tevékenység: mekdsz.hu fejlesztő/karbantartó, weboldal tárhely szolgáltató

Adatkezelési tájékoztató: www.arteries.hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 

III. A honlapon keresztül történő egyes adatkezelések:

1. Kapcsolattartás, tájékoztatás:

Az adatkezelés célja: a tagokkal folytatott kommunikáció biztosítása a tagsági jogviszonyt és az Egyesület működését érintő kérdésekben.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, születési év, állandó lakcím, ideiglenes/értesítési cím, telefonszám, mobiltelefonszám, elektronikus levelezési cím, oktatási intézmény/munkahely, tanulmányok várható befejezése, adóazonosító, felekezet, gyülekezet.

Adatmegőrzés ideje: tagság fenntartásának ideje.

Az adatkezelés formája: papír alapú, elektronikus

 

2. Honlapregisztráció:

Az adatkezelés célja: felhasználói fiókhoz való hozzáférés

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, jelszó, e-mail.

Adatmegőrzés ideje: a regisztráció törléséig

Az adatkezelés formája: elektronikus

 

3. Konferenciaregisztráció:

Az adatkezelés célja: az Egyesület által rendezett konferenciákon való részvétel

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, nem, email/telefon elérhetőség, értesítési cím, születési adatok, személytagság fennállása, diákkör: ahova tartozik, diákigazolvány száma, felekezet, gyülekezet.

Adatmegőrzés ideje: 1 év

Az adatkezelés formája: elektronikus

 

4. Konferencia-résztvevők adatbázisa

Az adatkezelés célja: az Egyesület által rendezett konferenciákon való részvétel

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, email/telefon elérhetőség, születési adatok, tagság fennállása, diákkör, ahova tartozik, név, nem, email/telefon elérhetőség, értesítési cím, születési adatok, személytagság fennállása, diákkör, diákigazolvány száma, felekezet, gyülekezet.

Adatmegőrzés ideje: visszavonásig.

Az adatkezelés formája: elektronikus

 

5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a tagokkal az Egyesület rendezvényeivel, minden érintettet érintő adatkezeléssel kapcsolatos kommunikáció érdekében

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény a reklám közvetlen megkeresés módszerével történő megküldésére vonatkozó rendelkezései - 6. §. (1) bekezdése - alapján kifejezett érintetti hozzájárulás.

A kezelt adatok köre: név, elektronikus levelezési cím.

Adatmegőrzés ideje: hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás)

Az adatkezelés formája: elektronikus

 

6. Cookie-k (Sütik)

A sütik kezelésével kapcsolatos tudnivalókat a Sütikezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

IV. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Egyesület megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képező Hozzájárulás visszavonása formanyomtatvány Adatkezelő levelezési vagy elektronikus címére küldött nyilatkozata útján.

10. Jogorvoslathoz való jog

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Elérhetőségek: (http://naih.hu/; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400., faxszám: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 

V. Jogszabályi háttér, hivatkozások:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • egyesülési jogról szóló 2011.évi CLXXV.tv

VI. Egyéb rendelkezések
 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelési Tájékoztató elkészítése, felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása az Egyesület vezetésének feladata és felelőssége, együttműködve megfelelő adatbiztonsági szakemberekkel, az elektronikus információbiztonsági feladatok ellátásában közreműködő személyekkel, szervezeti egységek, valamint az elektronikus információs rendszer üzemeltetéséért, fejlesztéséért felelős szervezeti egységek vezetőivel.

Az Egyesület a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Elfogadás dátuma: 2021. 04.30.